"گاز,گاز پروپیلن,گاز استیلن,ایزوبوتان,valve,شیر

کپسولهلیومگاز هلیوم

گواهی نامه ها :گاز اتان

گاز آرگون

گاز

کپسول

سیلندر

گاز پروپیلن


پروپیلن یکی از محصولات کلیدی پتروشیمیایی است که به عنوان خوراک برای تولید پلیمرهای مختلف و محصولات میانی به کار می‌رود. مهمترین مشتقات پروپیلن عبارتند از: پلی‌پروپیلن، آکریلونیتریل، پروپیلن اکسید، فنول، اکسوالکل، اسید آکریلیک، ایزوپروپیل‌الکل، الیگومرها ..


نحوه تولید :

پروپیلن از برشهای سبک نفتی به راحتی بدست می‌آید. این ترکیب را می‌توان از کراکینگ پروپان با برشهای سنگینتر (توسط بخار) تهیه کرد.
روش‌های متعارف تولید پروپیلن، عبارتند از ۱- کراکینگ بخار (تولید پروپیلن به صورت محصول جانبی تولید اتیلن) و ۲- بازیافت جریانهای FCC پالایشگاه.


کاربردها :

صنایع الکترونیک، خودروسازی، ساختمان‌سازی، بسته‌بندی و.. ﺑﺎ ﭘﻠﻴﻤﺮایز ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎیی یا ﺑﺎ ﻣﻮﻧﻮﻣﺮهای دیگر ﺑﺮاى ﺗولید ﭘﻠﻰ ﭘﺮوﭘﻴﻠﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﺸﻮد . در صنایع در تولید ﻣﻮادﺷﻴﻤﻴایی ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ ﻣﺜﻞ اﺳﺘﻦ، ایزوپروپیل الکل ، هالید ایزوپروپیل ، اﮐﺴﻴﺪﭘﺮوﭘﻴﻠﻦ و ﺳﻴﻤﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﺸﻮد .


نکات ایمنی :
ﭘﺮوﭘیلن درﻣﻘﺎدیر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺒﺐ ﺑﻰهوشی می ﺷﻮد. در ﻏﻠﻈﺖهای ﺑﺎﻻ این ﻣﺎده ﺧﻔﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺳﺎده اﺳﺖ ﺑﺪون اینکه اﺛﺮ فیزیولوژیکی ﻣﻬﻤﻰ از ﺧﻮد ﺑﺎﻗﻰ ﺑﮕﺬارد . در این ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮐﻤﺒﻮد اﮐﺴﻴﮋن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺮگ اﺗﻔﺎق ﺑﻴﺎﻓﺘﺪ.
ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘﻌﺎل و اﻧﻔﺠﺎر اﺳﺖ و ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪﺑﺎهوا ﻣﺨﻠﻮط اﻧﻔﺠﺎرى ﺗﺸﮑﻴﻞ دهد . ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺗﺮ از هواﺳﺖ و ﺗﺎ ﻣﺴﺎﻓﺖ زیادی را ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﻃﻰ ﮐﻨﺪ و ﺧﻮد ر ا ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺸﺘﻌﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ. ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ در ﻣﺤﻴﻂ ﺗﺠﻤﻊ ﭘﻴﺪا ﮐﻨﺪ و در اﻣﺎﮐﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﺧﻄﺮ اﻧﻔﺠﺎرى دارد.
در تماس با این گاز باید از دﺳﺘﮑﺶ آﺳﺘﻴﻦ ﺑﻠﻨﺪ عایق ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاى ﺣﺮارﺗﻬﺎى پایین ، اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد . ﻧﺤﻮه ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻃﻔﺎء : ﻣﻮاد ﺷﻴﻤیایی ﺧﺸﮏ، ﮐﺮﺑﻦ دی کساید ، اﺳﭙﺮى آب، ﻣﻪ و ﻓﻮم.


خواص و ویژگی های بارز :حالت فیزیکی

گاز

وزن ملکولی

42.08 g/mol

نقطه ذوب

− 185.2 °C, 88 K, -301 °F

نقطه جوش

− 47.6 °C, 226 K, -54 °F

چگالی ( گاز )  kg/m3 at 15 °C

1.013  (هوا = 1 )

حلالیت در آب  (g/m3)

0.61

رنگ ( شفافیت )

بی رنگ

بو

ملایم

محدوده اشتعال

قابل اشتعال

UN number

1077

CAS number

115-07-1

 
نیتروژن گاز نرمال
محصولات :

گازهای صنعتی ایرانی

گاز خلوص بالای وارداتی

گاز هیدروکربنی وارداتی

گازهای ترکیبی

ترکیبات مایع

گازهای یخچالی و کولر

گازهای ویژه

تجهیزاتآدرس :

تهران ، پاسداران ، خیابان گلستان 5 ، پلاک 240 ، واحد 21

پست الکترونیکی :

info@atdmgas.com


تلفن :

021-26656404-5
021-26656250

فکس :

021-26656254گاز اکسیژن


Gas
سیلندر رگلاتور میکس گاز ترکیبی
      ICC MEMBERSHIP                                       TRUSTED COMPANY                                       ALIBABA                               TUV CERTIFICATED CO.